OK 21

Resultat af OK21 for Gentofte Kommunalforening

Overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode. Det betyder, at de først skal forhandles igen i 2024.
Samlet består forhandlingsresultatet af to forlig:
• Det generelle forlig indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL
• Det specielle forlig indgået mellem Gentofte Kommunalforening, KL og Gentofte Kommune.

Hovedresultaterne
I Forhandlingsfællesskabet (https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/) har vi forhandlet os frem til generelle lønstigninger for alle kommunalt ansatte, der giver en reallønsforbedring.

I overenskomstperioden stiger lønnen for alle med 5,29 procent. Den første lønstigning er på 1 procent, og den kommer allerede pr. 1. april 2021.
Ved GKF’s specielle forhandlinger har vi opnået enighed med KL og Gentofte Kommune om at fordele midler fra organisations- og ligelønspuljen til:
• Forhøjelse af grundlønnen til alle på grundløn 12 + 1.600 kr.
• Forhøjelse af grundlønstillægget til specialister m.fl. på grundløn 46 + 12.700 kr.
• Pensionsforhøjelser til alle, som kan veksles til lønforhøjelse.

Der er desuden aftalt bl.a. følgende forbedringer:
• Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø
• Særligt fokus på seniorer
• Videreførelse af tryghedspuljen
• Der er mulighed for at få op til 30.000 kroner fra Kompetencefonden hvert år
• Forbedring af sorgorloven til forældre, der mister et barn

Økonomien i forligene
Den samlede økonomi i forligene er: 
Procent 2021 2022 2023 I alt
Generelle lønstigninger incl. reguleringsordningen 1,80 2,20 1,29 5,29
Organisationsmidler 0,50 0,50 
Puljer og projekter 0,15 0,15 
Forbedringer i alt 1,80 2,85 1,29 5,94

Generelle lønstigninger
De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,29 procent incl. den forventede udmøntning fra reguleringsordningen. Det Økonomiske Råd skønner, at prisudviklingen i overenskomstperioden bliver 3,95 %, og det forventes derfor, at reallønnen forbedres gennem de generelle lønstigninger i perioden. 

Grundlønsforhøjelser
Pr. 1. april 2022 stiger alle ansatte på grundløn 12 + 1.600 kr. årligt til grundløn 13. Det svarer til en stigning på ca. 2.400 kr. pr. år (aktuelt beløb). 
Desuden stiger grundlønstillægget for alle specialister m.fl. på grundløn 46 + 12.700 kr. årligt med 2.000 kr. 
For tandklinikassistenter indføres et nyt grundlønstrin 27 pr. 1. april 2022, således at der bliver mulighed for indplacering på det ved lokal aftale.

Pensionsforhøjelser 
Størstedelen af de specielle midler til GKF er anvendt på pensionsforbedringer. Pr. 1. april 2022 stiger pensionsbidraget for alle med 0,53 %: 
• Pensionsbidraget på 16,32 % stiger til 16,85 %
• Pensionsbidraget på 18,52 % stiger til 19,05 %.
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen, og det kan således veksles til løn.
For tjenestemandsansatte forhøjes fritvalgstillægget med 0,53 %, så det pr. 1. april 2022 bliver på 1,35 %. Tillægget udbetales pr. måned, og den enkelte tjenestemand kan vælge, at det i stedet indbetales til den supplerende pensionsordning.

Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø
Der er aftalt, at der udvikles en uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar, og der skal også udvikles en fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter for at styrke samarbejdet om at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Desuden videreføres og udvikles samarbejdet i SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne). 

Styrket seniorpolitisk indsats
Der er aftalt en fælles målsætning om at fastholde seniorer på det kommunale arbejdsmarked ved at understøtte et langt og godt arbejdsliv. Der er aftalt en række forbedringer i rammeaftalen om seniorpolitik, der understøtter behovet for fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv. Samtidig er der aftalt et nyt partnerskab, der skal understøtte lokale indsatser i samarbejde med bl.a. ledere, medarbejdere, TR og MED.

Videreførelse af tryghedspuljen
Medarbejdere, der bliver afskediget på grund af omstruktureringer eller nedskæringer, kan fortsat søge Tryghedspuljen om op til 10.000 kroner til sparring eller kurser, der kan være en hjælp videre i arbejds-livet. Drejer det sig om kompetencegivende uddannelse, er beløbet på 20.000 kroner.

Mulighed for større tilskud fra kompetencefonden
Det beløb, man kan søge om fra kompetencefonden, stiger fra 25.000 kr. til 30.000 kr. pr. år. Hvis der søges til en masteruddannelse, kan der søges op til 50.000 kr. pr. år.

Bedre lønret under sorgorlov
Aftalen giver en forbedring af rettighederne ved sorgorlov. Hvis et barn er dødfødt eller dør, inden det fylder 18 år, har hver af forældrene ret til op til 26 ugers sorgorlov med sædvanlig løn. Aftalen har virkning fra den 1. april 2022.

Overenskomstens dækningsområde
Overenskomstens dækningsområde udvides med sundhedsadministrative koordinatorer og professionsbachelorer i grafisk kommunikation. Det tydeliggøres desuden, at der
ved jobkonsulenter m.fl. også forstås jobformidlere.
Aftalen indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet kan læses via linket:

https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/ok-fornyelse/ok-21

Se aftale indgået mellem Gentofte Kommunalforening, KL og Gentofte Kommune 

Hits: 372

Skip to content