BLIV KLOGERE PÅ DIN PENSION

Pensionsordninger er i dag typisk en del af ansættelsesforholdet og bliver forhandlet via overenskomst. Arbejdsmarkedspensionen vil formentlig komme til at udgøre langt den største del af den samlede pension.

Den samlede pension vil typisk bestå af flere dele: folkepension, ATP, arbejdsmarkedspension(er) og evt. private pensionsordninger.

Ved overenskomstfornyelsen 2018 har GKF ind-gået aftale om visse pensionsforbedringer bl.a. forhøjelse af pensionsprocenterne. Sidst i denne artikel kan du få et kort historisk indblik i det danske pensionssystem og svar på, hvornår GKF fik forhandlet pensionsordning til medlemmerne.

Hvilken pensionsordning, du har, kommer an på, hvordan du er ansat, om ordningen er en del af din overenskomst eller om du er tjenestemand.

Overenskomst ansat
Når du er ansat på Gentofte Kommunalforenings overenskomst, har du din pensionsopsparing i PFA. Der kan være undtagelser for ansatte, som pr. 31. marts 2011 får indbetalt pensionsbidrag til andre pensionsordninger (§ 12, stk. 6).

Pensionsbidrag
Det er din arbejdsgiver, som indbetaler pensionsbidraget til PFA. Pensionsbidraget bliver ind-betalt månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen og udgør en fast procentdel. Du kan se på din lønseddel, hvor meget der bliver indbetalt til PFA.
Pensionsbidraget udgør 16,03 procent af de pensionsgivende løndele.

For specialister på grundløn 46 + 12.700 kr. og ledere på grundløn 47 + 7.700 er pensionsbidraget 18,23 procent.
Pr. 1. april 2019 forhøjes pensionsbidragene til henholdsvis 16,32 procent og 18,52 procent.
Ansatte, som pr. 31. marts 2011 er omfattet af højere pensionsbidrag end anført ovenfor bevarer det højere pensionsbidrag.
Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele: Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn (jf. § 12, stk. 4)
For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, med mindre du ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller købe frihed (§ 12, stk. 10).

Eget pensionsbidrag
Hvis, du ønsker en større indbetaling til din pensionsordning ved samtidig at få din løn reduceret tilsvarende har din arbejdsgiver pligt til at imødekomme dit ønske (§ 12, stk. 9).
Du skal skriftligt oplyse din arbejdsgiver om 1) størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i et fast kronebeløb eller med en procent af de pensionsgivende løndele og 2) i hvilken periode forhøjelsen skal indbetales. Typisk vil arbejdsgiver have fastsat et tidspunkt for, hvornår dette kan ske. Så kontakt din arbejdsgiver.

.

Tjenestemandsansat

Hvis du er ansat som tjenestemand, er du ansat efter tjenestemandsregulativet (Pensionsregulativ af 2013 for kommuner).

KL fastsætter efter forudgående forhandlinger med de forhandlingsberettigede tjenestemands-organisationer den pensionsgivende løn, der for hvert løntrin lægges til grund ved beregning af pensionering. En tjenestemands pensionsgivende løn er den pensionsgivende løn på det opnåede løntrin (§ 5)

Som tjenestemand har du ret til tjenestemands-pension resten af dit lev. Det er din optjente pensionsalder og det løntrin, du er på, når du går på pension, der afgør, hvor meget du får i pensi-on.

Den højeste egenpension opnås ved 37 års pen-sionsalder og udgør 57 procent af tjenesteman-dens pensionsgivende løn før fradrag af ar-bejdsmarkedsbidrag på tidspunktet for pensio-neringen (§ 6).
Pensionen reguleres en eller to gange årligt. Du kan se de gældende satser på FTF’s hjemmeside.

Pensionsbidraget ydes indtil den ansatte når folkepensionsalderen. Det betyder, at ansatte, der ønsker at arbejde længere, ikke opnår pen-sionsbidrag.

Denne urimelige forskel på ansættelsesvilkår for tjenestemænd bliver der meget snart gjort op med. Pr. 1. april 2019 vil ansatte, der vælger at fortsætte arbejdet efter folkepensionsalderens indtræden få et pensionsbidrag svarende til 15 procent af de pensionsgivende løndele.

Frit valg
Du kan vælge kontant udbetaling i stedet for pension for den del af pensionsbidraget, som overstiger 15,1 procent.
Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb og det er ikke pensionsgivende. Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. Bestemmelsen finder du overenskomsten § 14, her fremgår, at den an-satte kan ændre sit valg på eget initiativ.

Førtidspensionsfradrag fra 60

Hvis du vælger at fratræde inden du har nået folkepensionsalderen, nedsættes egenpensionen med et fradrag for førtidspensionering.
I Aftale om førtidspensionsfradrag mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, OK15 kan du læse mere om fradragssatserne.

Supplerende pension
Pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg indbetales til en supplerende pensionsordning, med det sigte at supplere tjenestemandspensionen. (Jf. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjeneste-mandspension, OK15 og GKF’s overenskomst Aftale for ansatte i Gentofte Kommune § 6).
Pensionsbidraget er fastsat i overenskomst mellem GKF, KL og Gentofte Kommune. Grundløn, jf § 4 er pensionsgivende. Der indbetales supplerende pension med 15,5 procent af de pensions-givende løndele. For specialister på grundløn 46 + 12.700 kr. og ledere på grundløn 47 + 7.700 udgør den supplerende pension 17,7 procent af de pensionsgivende løndele.
Hvis en tjenestemand ønsker en større indbeta-ling til supplerende pension ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende har arbejdsgiver pligt til at imødekommet et sådant ønske.
Den supplerende pension udbetales tidligst på det tidspunkt, hvor tjenestemanden når pensi-onsudbetalingsalderen. (Rammeaftale, Kap. 6, § 6).

Frit valg
I henhold til § 7 overenskomst mellem GKF, KL og Gentofte Kommunes ”Aftale for ansatte i Gentofte Kommune” ydes et tillæg på 0,53 pro-cent af den pensionsgivende løn på løntrin samt alle pensionsgivende tillæg.
Tillægget ydes pr. måned og er ikke pensionsgi-vende, ligesom der ikke ydes særlig feriegodtgø-relse heraf.
Tillægget kan ikke inddrages i konvertering af tillæg til løntrin.
Tillægget forhøjes med virkning pr. 1. april 2019 til 0,82 procent.
Den tjenestemandsansatte kan vælge at indbe-tale tillægget til en supplerende pensionsord-ning. Det er muligt at ændre sit valg. ( § 7 stk. 4).

ATP
Ansatte og deres arbejdsgiver indbetaler et fast månedligt beløb til ArbejdsmarkedsTillægsPen-sion (ATP).
Størrelsen på indbetalingen afhænger af, hvor mange timer du arbejder om måneden. Satser-ne fremgår af overenskomsten § 13.
Gå ind på atp.dk, hvis du vil vide mere om ATP.

Få overblik over din pension

Overenskomstansat
På Pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over dine pensioner. Her kan du for eksempel se hvor meget du får udbetalt, hvis du går på pension eller mister arbejdsevnen.

På mitpfa.dk kan du få overblik over din egen pensionsordning. Her kan du for eksempel se hvad du har fået i afkast, hvor meget du har sparet op, eller hvad dine forsikringer dækker. Derudover får du adgang til interaktive værktøjer, selvbetjening og kvalificerede anbefalinger.

Tjenestemandsansat
Hvis du har spørgsmål til din tjenestemandspension og ønsker at få foretage beregninger af din pension skal du rette henvendelse til Gentofte Kommune, Tina Bokmand i HR.

Det danske pensionssystems historie – kort fortalt
I 1957 indførtes folkepensionen og i 1964 ATP.

De første arbejdsmarkedspensionsordninger kan siges at være de tjenestemandspensioner, der blev indført i 1849. I 1870’erne oprettede visse banker og sparekasser pensionsordninger for deres medarbejdere. Den ældste og fortsat fungerende pensionskasse i Danmark er Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark, som blev etableret i 1900.

I 1919 kom den første tjenestemandslov, og denne indeholdt også et pensionstilsagn. Fra denne tid er også Andels Pension (i dag AP Pension), stiftet 1919, og Pensionsforsikringsanstalten (i dag PFA Pension), stiftet 1917.
I løbet af 1950’erne blev oprettet en række tværgående ordninger for akademikere og for ansatte i sundhedssektoren.
I 1960’erne kom der arbejdsmarkedspensioner for offentligt ansatte LO- og FTF-medlemmer, mens der fra 1989 blev introduceret arbejdsmarkedspensioner for stort set resten af den del af arbejdsmarkedet, der er omfattet af kollektive overenskomster.

GODT AT VIDE NÅR PENSIONEN NÆRMER SIG

Artikel fra PFA om pension Læs her som PDF

Hits: 717

Skip to content