Generalforsamling

  1. Gentofte Kommunalforening holder hvert år i april måned ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Indvarsling sker af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel gennem bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller ved rundskrivelse til medlemmerne.

Ordinær generalforsamling 9. april 2019

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for året 2017
4. Vedtagelse af budget og kontingent for året 2019
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer. På valg er Cliff Beckmann
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Peter Kromann, Gitte Klinch Andersen, Søren Juul og Lisbet Elkjær
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Jane Søgaard Madsen og Hanne Gaerlan
10. Valg af revisor. På valg er Johnny Frank Hansen
11. Valg af revisorsuppleant. På valg er: Ib Storm Pedersen
12. Bortlodning af ferielegater
14. Uddeling af legater
15. Eventuelt
Hør oplæg: Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard og kommunaldirektør Torben Frølich
Forslag: Frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er 26. marts og sendes til Gentofte Kommunalforening. GKF’s vedtægter finder du på www.g-kf.dk
Legater: Frist for indsendelse af forslag, vedlagt en kort motivering er 18. marts og sendes til legatbestyrelsen ved formand Vibeke Bredsdorff Sørensen (vib@gentofte.dk). Se betingelser i GKF-nyt nr. 1. 2019
Ferielegater: Der trækkes 10 ferielegater á 5.000 kr. blandt de fremmødte på medlemmer på generalforsamlingen. 
Spisning: Efter generalforsamlingen er der spisning, hvor der bliver lejlighed til hyggeligt samvær. Det koster 50 kr. at deltage i spisningen. Menuen står på stegt flæsk og persillesovs samt citronfromage til dessert. Det er muligt at bestille vegetarret. Bestilles ved tilmelding. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding og køb af spisebillet senest 5. april til GKF’s kontor. Du kan betale med Mobilepay på nummer 93769. Husk oplys navn, så vi kan registrere din betaling.

om Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 17. april 2018

Generalforsamlingen blev holdt Gentofte Rådhus med historisk stort fremmøde, og medlemmerne stod i kø for at blive indkrevet. 

Vibeke Bredsdorff Sørensen blev genvalgt som formand for GKF og Gitte Klinch Andersen trådte ind som nyt bestyrelsesmedlem efter Carsten Graae.  Se bestyrelsens sammensætning

Formandens mundtlige beretning kan du læse som pdf.fil
Formandens mundtlige beretning 2018 

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentsatserne med virkning pr. 1. juli. Dette forslag enstemmig vedtaget. 
Dette betyder, at GKF hæver kontingentsatserne efter 9 år på samme niveau.