Tjenestefrihed

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftalen er senest ændret ved OK18, hvor følgende ændringer blev aftalt:

Fertilitetsbehandling
Retten til fravær med fuld løn i forbindelse med undersøgelser og behandling for barnløshed udvides til at gælde alle ansatte, der undergår fertilitetsbehandling, som skyldes sygelige for-hold uanset, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden.

Sorgorlov
Hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge, har hver af forældrene nu ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.
Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen.

Omsorgsdage til plejeforældre
Personkredsen, som har ret til omsorgsdage, udvides til også at gælde plejeforældre, når der er tale om plejeforhold af minimum 6 måneders varighed, og barnet har adresse hos den ansatte.

Ændringerne træder i kraft den 1. april 2019.

Herudover er aftalen ajourført i forhold til gældende lovgivning således, at de to ugers fædreorlov efter aftale med arbejdsgiveren kan afholdes som ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen. Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Retningslinje om tjenestefrihed med og uden løn
Retningslinjen for Gentofte Kommune er vedtaget af Hovedudvalget og omhandler alle ansattes mulighed for at få tjenestefrihed med og uden løn i forbindelse med kompetenceudvikling, ved særlige anledninger, fx begravelse og orlov.

Læs mere om retningslinjen på Gentofte Platform - kun for ansatte i Gentofte Kommune